Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przyjmuje do użytkowania kolejne przedsięwzięcie związane z poprawą dostępu do informacji o realizowanych usługach oraz zwiększające bezpieczeństwo na zarządzanym przez siebie obszarze. Po okresie nadzorowanej eksploatacji rozpoczyna się użytkowanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu. Z tej okazji w dniu 09.02.2017 o godz. 17:00 na peronie nr 1 stacji „Podkowa Leśna Główna” zorganizowano wydarzenie specjalne pn. „Z informacją WKD do celu podróży” obejmujące uroczyste przekazanie do eksploatacji Systemu. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom, w jaki sposób zmieniła się linia WKD dzięki funduszom szwajcarskim, bowiem inwestycja obejmująca wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu jest współfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań, dzięki którym Warszawska Kolej Dojazdowa pomaga w kształtowaniu wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej i przyjaznej formy podróżowania. Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w pasażerskim ruchu kolejowym, wzrost komfortu odbywanych podróży poprzez likwidację obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów.

Wydarzenie specjalne zorganizowane na peronie nr 1 stacji „Podkowa Leśna Główna” rozpoczęło się tuż po godz. 17:00. Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości przedstawiono w skrócie podstawowe informacje na temat realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczególne miejsce wśród nich znajduje System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, którego dotychczasowe funkcjonowanie w trybie testowym podsumowano w zaplanowanych przemówieniach.

Nie byłoby kolei WKD, a także związanego z nią miasta Podkowa Leśna, gdyby jej ojcowie-założyciele nie mieli wizji stworzenia tak innowacyjnego na ówczesne realia przedsięwzięcia – powiedział zabierając głos jako pierwszy Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. – Dziś WKD stanowi aortę dla dowozu podróżnych z terenów miast i gmin podwarszawskich, zmierzających do stolicy w celu pracy czy nauki, a jednocześnie służy mieszkańcom stolicy do poszukiwania oddechu i odskoczni od wielkomiejskiego tłoku. Dzięki realizowanemu przez WKD projektowi gminy podwarszawskie znalazły się z bardzo dobrym towarzystwie, którego podmiotem wiodącym jest Darczyńca środków finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, tj. Szwajcaria – podkreślił Burmistrz Artur Tusiński.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w ramach realizowanego projektu wyniósł ponad 5,77 mln zł, z czego 2,67 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach projektu są wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD w odniesieniu do eksploatowanego taboru oraz zarządzanej infrastruktury, tj. dostawy 6 szt. nowych pojazdów kolejowych, poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, modernizacji toru, urządzeń zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego oraz wyposażenia przystanków.

– System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu jest jednym z wielu zadań realizowanych w ramach wspólfinansowania ze środków Szwjacasrko-Polskiego Programu Współpracy. Będzie on informować o wszelkich utrudnieniach mogących potencjalnie zaistnieć na linii WKD – powiedziała Jolanta Dałek, Członek Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. – System w trybie testowym funkcjonuje już od kilku miesięcy, w czasie których możliwe było zapoznanie się z jego podstawowymi założeniami i zgłaszanie opinii oraz uwag. Otrzymywane wnioski spółka wspólnie z Wykonawcą starannie analizuje i w miarę możliwości stara się wprowadzać niezbędne korekty. Chcielibyśmy, aby system był jak najlepiej dostosowany do potrzeb i odpowiadał na oczekiwania i wymagania wszystkich podróżnych. Na zakończenie Pani Jolanta Dałek wspomniała o kluczowym obok Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu przedsięwzięciu zrealizowanemu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którym był zakup 6 nowych pociągów. – Dzięki zakupowi nowych pojazdów o blisko 30% wzrosła liczba połączeń uruchamianych w ramach rozkładu jazdy pociągów, w tym w szczególności wzrosła częstotliwość kursowania w szczycie – do 10 minut.

System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu to przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. System obejmuje 101 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, łączność INFO/SOS oraz 86 kamer wideomonitoringu. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą w dniu 18 sierpnia 2015 r. Wszelkie działania związane z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem, przeprowadzneiem eksploatacji nadzorowanej systemu oraz przeszkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiającego powinny zostać zakończone przed upływem lutego 2017 r.

– Zrealizowany projekt jest efektem sprawnej współpracy obu stron kontraktu – podsumował Radosław Frydrych, Dyrektor Pionu Rozwiązań Systemowych Comp S.A., Wykonawcy inwestycji. – Chciałbym pogratulować Zarządowi spółki WKD podjęcia decyzji w zakresie realizacji inwestycji o tak innowacyjnym charakterze, a także wizji, które ma i spodziewanych efektów, które stoją za uruchomieniem systemu.

Podstawowym zadaniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu będzie zapewnienie dostępu do aktualizowanej w trybie dynamicznym informacji o bieżącej sytuacji ruchowej eksploatowanego taboru na liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę (podsystem WKD-SIP) oraz zapewnienie systemu monitoringu wizyjnego w obrębie peronów stacji i przystanków (podsystem WKD-SM) – umożliwiające podniesienie bezpieczeństwa pasażerów na zarządzanym terenie kolejowym.

Po zakończeniu części wydarzenia obejmującego wystąpienia przedstawicieli właścicieli spółki WKD, inwestora oraz wykonawcy odbył się briefing prasowy, podczas którego możliwe było uzyskanie odpowiedzi na pytania związane m.in. z przejmowaną do użytkowania inwestycją. Następnie w ramach symbolicznego zainaugurowania wyświetlania treści na peronowych tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wystrzelono kolorowe konfetti.

W następnym etapie uroczystości odbył się specjalny pokaz laserowy. Pokaz zorganizowano w sąsiadującym ze stacją kolejową „Podkowa Leśna Główna” parku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Ponadto przez cały okres trwania wydarzenia specjalnego wszyscy zgromadzeni mieli możliwość wzięcia udziału w zorganizowanym na tę okoliczność konkursie wiedzy o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy, w tym w szczególności o projekcie WKD realizowanym przy udziale współfinansowania ze środków pochodzących z tego programu. Dla uczestników konkursu przewidziano okolicznościowe nagrody. Konkurs obejmował poprawne wypełnienie formularza z 9 pytaniami jednokrotnego wyboru dotyczącymi celów i rezultatów określonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jak również związanymi z całokształtem projektu WKD.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na wydarzenie specjalne związane z przyjęciem do użytkowania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu serdecznie dziękujemy.

Galeria wydarzenia specjalnego pn. "Z informacją WKD do celu podróży" - stacja "Podkowa Leśna Główna", godz. 17:00-19:00:

Wydarzenie specjalne zostało poprzedzone poranną kampanią pn. „Zawsze dzień dobry z WKD”, w ramach której podróżni korzystający z usług WKD zostaną powitani w godz. 6:00-8:00 świeżą kawą i herbatą na następujących stacjach i przystankach osobowych:

 • Warszawa Śródmieście WKD
 • Michałowice
 • Pruszków WKD
 • Komorów
 • Otrębusy
 • Podkowa Leśna Główna
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska

Galeria porannej kampanii pn. "Zawsze dzień dobry z WKD" - godz. 6:00-8:00:

Celem podejmowanych działań było przybliżenie uczestnikom, w jaki sposób zmieniła się linia WKD dzięki funduszom szwajcarskim.

Przedsięwzięcie obejmujące organizację wydarzenia specjalnego związanego z uroczystym przekazaniem do eksploatacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD, a także z podsumowaniem jego dotychczasowego funkcjonowania w trybie testowym stanowi element kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).


Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane z realizacją inwestycji obejmującej wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD:

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Instalacja na wszystkich stacjach i przystankach elektronicznych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz kamer wideomonitoringu w oparciu o technologię światłowodową:

 • 101 tablic informacyjnych na stacjach i przystankach (podsystem informacji pasażerskiej WKD-SIP).
 • 86 kamer monitorujących stacje i przystanki (podsystem monitoringu WKD-SM).
 • Przetwarzanie informacji dostarczanych przez sterowniki pojazdowe GPS.
 • Centrum Nadzoru w siedzibie Spółki.

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA DLA PODSYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ (WKD-SIP):

 • WKD-SIP na peronowych elektronicznych wyświetlaczach będzie prezentować pasażerom oczekującym na stacjach i przystankach osobowych aktualną informację o czasach odjazdów pojazdów kolejowych ze stacji i przystanków osobowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i bieżącą sytuacją ruchową.
 • WKD-SIP umożliwi monitorowanie, kontrolę i śledzenie pracy wszystkich jednostek taboru kolejowego aktualnie znajdującego się na linii – wraz z zapewnieniem graficznej wizualizacji położenia wszystkich pociągów wykonujących przewozy pasażerskie i zaprezentowaniem odchylenia od rozkładu jazdy.
 • Zadaniem Podsystemu jest podniesienie jakości usług transportowych świadczonych pasażerom na linii WKD, w tym: poprawa punktualności, dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiarygodnej informacji pasażerskiej.
 • Centralny serwer w Centrum Nadzoru będzie gromadził i przetwarzał dane o ruchu pociągów (w szczególności o ich aktualnym położeniu na linii) w celu prezentacji informacji na elektronicznych tablicach świetlnych oraz będzie je udostępniać poszczególnym użytkownikom systemu, którym zostaną nadane określone uprawnienia.
 • Do właściwego oszacowania czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach Podsystem będzie wykorzystywać co najmniej następujące dane: (a) bieżące położenie pociągu, (b) odległość do przystanku, (c) aktualną prędkość, (d) stan łączności z pojazdem.
 • Do przekazywania informacji dźwiękowej na przystankach osobowych i stacjach linii WKD będzie wykorzystany system rozgłoszeniowy.
 • Podstawowym sposobem przekazywania informacji dźwiękowych dla pasażerów (w postaci komunikatów tekstowych) będzie realizacja automatycznych informacji głosowych WKD-SIP zapisanych w pamięci komputera Centrum Nadzoru (CN).
 • Drugim sposobem przekazywania informacji dźwiękowych będzie możliwość wygłaszania dowolnych informacji wprowadzanych w postaci tekstów wpisywanych z klawiatury Podsystemu Informacji Pasażerskiej WKD-SIP w CN/CDK.
 • System umożliwi prezentację graficznej informacji o aktualnej sytuacji ruchowej za pomocą modułu na stronie internetowej oraz w dalszej perspektywie – dla aplikacji mobilnych.
 • System umożliwi komunikację z Centrum Nadzoru za pośrednictwem paneli INFO/SOS.

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA DLA PODSYSTEMU MONITORINGU (WKD-SM):

 • WKD-SM na peronach przystankowych będzie obejmować najważniejsze miejsca wszystkich stacji i przystanków, tzn. miejsca dostępne dla pasażerów w czasie oczekiwania na pociąg oraz miejsca, z których następuje wejście i wyjście pasażerów do/z pociągów WKD.
 • WKD-SM będzie pełnić funkcję prewencyjną, umożliwiając na żądanie podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu widzenia kamer, ciągłą rejestrację obrazu oraz rejestrację obrazu z większą rozdzielczością, gdy zostaną spełnione zadane kryteria analizy.
 • Zadaniem Podsystemu jest zwiększenie bezpieczeństwa na zarządzanym obszarze kolejowym poprzez uzyskanie oraz dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiarygodnej informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa stacji i przystanków osobowych oraz ich najbliższego sąsiedztwa / otoczenia poddanych stałemu monitoringowi kamer.

EFEKTY I REZULTATY:

Projekt związany z instalacją elementów Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu charakteryzuje się innowacyjnością w ujęciu lokalnym oraz regionalnym z uwagi na następujące uwarunkowania:

 • Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD, w tym osób o ograniczonej mobilności.
 • Zwiększenie dostępności zarządzanej infrastruktury dla osób o ograniczonej mobilności.
 • Skrócenie czasu oczekiwania i wymiany pasażerów na przystankach.
 • Możliwość integracji z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz osobistego pasażerów.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę komunikacji w sześciu gminach i dwóch dzielnicach Warszawy południowo-zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy spójność gospodarczą i społeczną tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

Planowane w ramach projektu działania to kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Sprawdzone rozwiązania w zakresie organizacji transportu publicznego są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej oraz w ramach wymiany informacji z podmiotami funkcjonującymi na szwajcarskim rynku transportowym.

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z wykonaniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w ramach wniosku złożonego przez Warszawską Kolej Dojazdową:

19.01.2009 Otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)
20.03.2009 Złożenie w Instytucji Pośredniczącej Zarysu Projektu przez WKD
30.09.2010 Złożenie w Instytucji Pośredniczącej Kompletnej Propozycji Projektu przez WKD
21.11.2011 Zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO)
26.06.2012 Podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie – obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.
24.09.2014 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
23.12.2014 Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
03.06.2015 Wybór oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
18.08.2015 Podpisanie umowy na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
04.04.2016 Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych elementów infrastruktury peronowej w ramach wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
10.11.2016 Rozpoczęcie okresu nadzorowania produkcyjnego elementów Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu poprzez sukcesywne uruchamianie kamer podsystemu monitoringu oraz tablic podsystemu informacji pasażerskiej na poszczególnych przystankach
30.11.2016 Zakończenie uruchamiania wszystkich elementów infrastruktury w ramach wspólnego systemu
09.02.2017 Przekazanie do użytkowania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu po okresie nadzorowania produkcyjnego

Do pobrania:

Informacja prasowa (PDF)

Karta konkursowa (PDF)

Karta konkursowa z zaznaczonymi odpowiedziami (PDF)

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl