Projekt pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmuje zakup 6 szt. nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych na linii WKD oraz instalację na wszystkich stacjach i przystankach elektronicznych tablic informacyjnych oraz kamer Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu. Celem projektu jest poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD poprzez zasadniczą poprawę jakości taboru oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

Warszawska Kolej Dojazdowa w celu realizacji przedsięwzięcia złożyła wniosek aplikacyjny w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych w ramach naboru wniosków ogłoszonego wiosną 2009 r.

W dniu 28 października 2009 r. Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu WKD i zwrócił się z prośbą o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, która została zatwierdzona 21 listopada 2011 r. Otworzyło to drogę do podpisania w dniu 1 czerwca 2012 r. Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podpisanie Umowy ws. Projektu rozpoczęło jednocześnie okres jego rzeczowej realizacji i potwierdzenie decyzji Szwajcarii o współfinansowaniu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W nawiązaniu do powyższego, w dniu 26 czerwca 2012 r. nastąpiło podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową.

Projekt został zaplanowany do wdrożenia w latach 2012-2016 i obejmuje dwa etapy. W pierwszym – do końca 2013 r., powstanie System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu. Dzięki niemu osoby oczekujące na stacjach i przystankach na pociągi będą na bieżąco powiadamiane o rzeczywistym czasie ich odjazdów. Wszystkie informacje będą przekazywane za pośrednictwem elektronicznych tablic usytuowanych na każdym peronie linii WKD. Drugi etap – dostawa nowego taboru kolejowego – zostanie zrealizowany w II połowie 2015 r. Okres rzeczowej realizacji Projektu upływa 31 marca 2016 r., natomiast zakończenie Projektu przewidziano do 30 września 2016 r.

Planowane w ramach projektu działania są jednym z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Jako sprawdzony i powszechnie uznawany wzór mogą tutaj służyć systemy komunikacji publicznej Szwajcarii. Dzięki podjętej współpracy WKD zamierza skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju. W warunkach polskich projekt ma charakter innowacyjny zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową niespotykaną na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

Projekt ma strategiczny charakter dla obszaru aglomeracji warszawskiej ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów. Realizacja Projektu wpłynie na wzrost spójności gospodarczej i społecznej tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Cele szczegółowe projektu zakładają:

 • Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej
 • Zwiększenie niezawodności dzięki zakupowi fabrycznie nowego taboru kolejowego
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków
 • Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu
 • Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu:

 • Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy.
 • Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu.
 • Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający spójność, dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń.
 • Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

Cele na poziomie produktu:

1. System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – na który składać się będą:

 • Centrum Nadzoru – wyposażone w serwer sterujący pracą systemu.
 • Infrastruktura sprzętowa realizująca transmisję danych i sygnałów sterujących pomiędzy elementami Systemu.
 • Elektroniczne tablice informacyjne na peronach przystankowych (min. 56 szt.)
 • Kamery wideomonitoringu na peronach przystankowych (min. 85 szt.)

2. Zakup 6 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – o następujących podstawowych parametrach:

Lp.

Wymagania dla pojazdu

Wartości parametrów

1.

Szerokość toru

1 435 mm

2.

Długość całkowita

60 000 mm

3.

Zasilanie

3000V DC

4.

Maksymalna prędkość eksploatacyjna

80 km/h

5.

Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h)

1,2 m/s2

6.

Wysokość podłogi ponad główką szyny

500 mm w strefie wejścia

7.

Całkowita liczba pasażerów

500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)

8.

Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

4

9.

Ilość miejsc na rowery

8


System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu zostanie zainstalowany na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii zarządzanej przez WKD (łącznie 28 obiektów), natomiast zakupione pociągi obsłużą wszystkie połączenia uruchamiane na linii WKD (o długości całkowitej 36 km) – tj. z Warszawy przez Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Dla wszystkich użytkowników oznaczać to będzie większy komfort podróży i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Zasięgiem oddziaływania Projektu objęte jest południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej – wzdłuż którego poprowadzona jest linia kolejowa WKD. Przebiega ona przez obszar następujących miast i gmin:

 • Warszawa – dzielnice: Ochota i Włochy,
 • Gmina Michałowice,
 • Gmina Brwinów,
 • Pruszków,
 • Podkowa Leśna,
 • Milanówek,
 • Grodzisk Mazowiecki.

Instytucją Realizującą Projekt jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Spółka została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r. w formie aktu notarialnego. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Aktualnie WKD jest spółką komunalną w całości należącą do jednostek samorządu terytorialnego. Spółka prowadzi działalność związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na której wykonuje kolejowe przewozy osób.

FINANSOWANIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 124,7 mln zł (41,8 mln CHF) brutto, w tym koszty kwalifikowalne 101,4 mln zł (34 mln CHF), z których ponad 57,8 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Działanie 1: Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych:
        Okres realizacji:  2012.06 – 2015.12
        Kwota działania w CHF:   32.140.000
        Kwota działania w PLN:   96.000.000
Działanie 2.  Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM)
        Okres realizacji:  2012.06 – 2013.12
        Kwota działania w CHF:        1.679.000
        Kwota działania w PLN:        5.015.000

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt charakteryzuje się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści:

 • Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD
 • Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych
 • Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych
 • Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach
 • Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej
 • Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD
 • Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

Wpływ projektu na zagadnienia przekrojowe:

 • Aspekty środowiskowe – redukcja zanieczyszczeń i hałasu
 • Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu
 • Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych
 • Równouprawnienie płci
 • Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl