Zakup nowoczesnych pociągów, system informacji pasażerskiej i monitoringu oraz poprawa bezpieczeństwa na linii to kluczowe przedsięwzięcia Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jakie udało się zrealizować w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Z dniem 28.02.2017 roku dobiegła końca realizacja projektu w wymiarze rzeczowym. W ramach podsumowania wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć projektowych w dniu 13.04.2017 zorganizowana została konferencja pn. „Nowoczesny transport publiczny – komfort, ekologia i bezpieczeńswto. Szwajcarski wkład w inwestycje Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom, w jaki sposób zmieniła się linia WKD dzięki funduszom szwajcarskim.

W czerwcu br. minie pięć lat od podpisania umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

W ciągu tego okresu udało się zrealizować szereg istotnych działań. Pasażerowie mają do dyspozycji nowoczesne składy serii EN100 wyprodukowane i dostarczone w 2016 roku. Funkcjonuje system informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii WKD. Dzięki modernizacji infrastruktury kolejowej zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort podróży. Zmiany na lepsze pojawiły się również tam, gdzie nie widać ich z zewnątrz: zaplecze WKD wzbogaciło się o specjalistyczne urządzenia do profesjonalnej obsługi i serwisowania użytkowanego taboru kolejowego.

Otwierając konferencję podsumowującą projekt WKD, prowadzący wydarzenie zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż dzięki środkom szwajcarskim spółka WKD weszła w ważny etap rozwoju, dzięki któremu cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w tym 6 gmin leżących na trasie kolei. Jednocześnie podkreślono, że fundusze szwajcarskie pozwoliły spółce zainwestować w nowoczesność.

Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Przybliżył w skrócie rys historyczny EKD/WKD, w tym okoliczności, jakie doprowadziły spółkę do obecnego etapu, w którym finalizuje liczne inwestycje współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W momencie uruchomienia blisko 90 lat temu linia EKD (Elektrycznych Kolei Dojazdowych) jako kolej elektryczna była jedną z najnowocześniejszych linii komunikacyjnych w Polsce, biorąc pod uwagę zastosowany tabor, systemy zasilania czy systemy sterowania ruchem. Dzięki środkom szwajcarskim i zrealizowanym inwestycjom kolej WKD powraca do swoich korzeni, umacnia tradycję i na powrót może nosić miano kolei nowoczesnej. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne pozwoliły zakończyć całkowitą wymianę starego taboru na nowy i w pełni zabezpieczają potrzeby spółki na najbliższe lata. System informacji pasażerskiej pozwala na monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, system kamer wideomonitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz we wszystkich pojazdach w zdecydowanym stopniu podwyższa bezpieczeństwo osobiste pasażerów. Dzięki pomocy szwajcarskiej zabudowaliśmy nowe systemy zabezpieczeń i sygnalizacji na 16 przejazdach kolejowych. Ponadto niedawno zakończyliśmy zabudowę urządzeń umożliwiających wygodne i w pełni bezpieczne serwisowanie pojazdów, tj. podestów w hali przeglądowej – podkreślił Prezes Grzegorz Dymecki.

Warszawska Kolej Dojazdowa poprzez realizację działań wspartych przez środki szwajcarskie pomaga w kształtowaniu wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej i przyjaznej formy podróżowania. Podstawowy cel, jakim była poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD został osiągnięty.

– Projekt udało się zrealizować na tyle skutecznie, aby móc myśleć o kontynuowaniu działań związanych z pozyskaniem środków na kolejne inwestycje. Cieszy fakt zrealizowania działań w projekcie przez firmy uznane w Polsce i na świecie, a pochodzące z Mazowsza – regionu przodującego w dynamice rozwoju na tle regionów Unii Europejskiej. Pozytywnie oceniamy również dążenie do tego, aby efekty wdrożonych działań były namacalne – podsumował Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zrealizowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Dzięki podjętej współpracy ze stroną szwajcarską Spółka mogła skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju. Projekt charakteryzuje się wysoką innowacyjnością pod względem technologicznym oraz jest ukierunkowany na zapewnienie jak najwyższej jakości usług dla pasażerów.

– Dobiega końca jeden z 58 projektów, które wpisują się w ramy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwłaszcza 3 elementów poświęconych finansowaniu transportu publicznego i związanych z rozwojem transportu kolejowego. Szwajcaria niezależnie od topografii terenu, na którym się znajduje ogromną wagę przywiązuje właśnie do transportu kolejowego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego – powiedział Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii. – Projekt zrealizowany przez Warszawską Kolej Dojazdową zmierzał do udoskonalenia jakości oferowanych usług oraz komfortu obsługi – poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprawę połączeń, podwyższenie poziomu dostępu do informacji. Nie bez znaczenia były również aspekty społeczne – uwzględniające osoby starsze lub o ograniczonej mobilności. W dalszej kolejności celem było zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Nie należy również zapominać o zwiększeniu równowagi środowiskowej i społecznej. Jesteśmy dumni, że Warszawska Kolej Dojazdowa zyskała uznanie jako najlepsza kolej dojazdowa w Polsce – podsumował Dyrektor Guido Beltrani.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt zakupu nowego taboru w ramach zrealizowanego projektu wyniósł ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Dzięki tym nakładom do WKD trafiło sześć nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości 60 metrów, przystosowanych do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego, zapewniających komfortowy przewóz dla 505 pasażerów (w tym 164 na miejscach siedzących), klimatyzowanych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz systemy zliczania podróżnych.

– Kończymy ważny projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt w istotny sposób zmieniający jakość życia mieszkańców podwarszawskich gmin oraz miast – zaznaczył Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (Krajowej Instytucji Koordynującej). – Środki, które Szwajcaria przeznaczyła na realizację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w bardzo widoczny sposób udowadniają, że są to środki dobrze zainwestowane i wykorzystane. Projekt jest jednym z modelowych przedsięwzięć, które mogą być pokazywane jako zrealizowane wspólnie przez liczne grupy zaangażowanych osób – władz czy pracowników spółki przy bardzo dobrej współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt jest również jednym z nielicznych przedsięwzięć, w ramach których możemy cieszyć się z wysokiego kursu franka szwajcarskiego – zakończył Minister Paweł Chorąży.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD w odniesieniu do eksploatowanego taboru oraz zarządzanej infrastruktury, czyli stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu (koszt całkowity 5,77 mln zł, z czego 2,67 mln zł stanowi współfinansowanie z funduszy szwajcarskich), poprawę bezpieczeństwa w obrębie 16 przejazdów kolejowo-drogowych (koszt całkowity 14,19 mln zł, w tym wkład szwajcarski w wysokości 9,8 mln zł) oraz modernizację torowiska na odcinkach o łącznej długości 25 km pomiędzy Warszawą, Komorowem, Podkową Leśną i Milanówkiem (koszt przedsięwzięcia to 23,95 mln zł, z czego 16,55 mln zł pochodzi ze współfinansowania ze środków szwajcarskich). Kolejne środki w ramach projektu wydatkowano na zakup nowych urządzeń zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego oraz zainicjowanie zmian w zakresie koncepcji wyposażenia przystanków.

– Bardzo istotne znaczenie ma przedstawienie projektu na nieco szerszym tle – jako przedsięwzięcia zrealizowanego w obszarze środowiska i infrastruktury za pośrednictwem trzech głównych obszarów tematycznych – podkreśliła Ewa Wnukowska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca). – Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca nadzorowała realizację 41 z 58 podpisanych umów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 16 projektów zrealizowano w ramach obszaru związanego z infrastrukturą i środowiskiem, 10 w ramach rozwoju regionalnego, 7 dotyczył programu ochrony granic, 7 bioróżnorodności oraz 1 w ramach alokacji specjalnej. Trzy programy tematyczne w obszarze infrastruktury i środowiska obejmowały likwidację odpadów, kwestie energetyczne i transport. W ramach usuwania odpadów zrealizowano 3 projekty, m.in. likwidując 128 tys. ton azbestu, które mogłyby zostać załadowane do 3 tysięcy klasycznych wagonów towarowych zestawionych w skład o długości 40 km. W obrębie energii wdrożono 10 projektów, dzięki którym zainstalowano 140 tys. m2 kolektorów solarnych na 23 tys. budynków prywatnych i publicznych, co stanowi odpowiednik powierzchni 3,5 rynków starego miasta w Krakowie. Wreszcie, w obrębie transportu zrealizowano 3 projekty, w tym 2 taborowe (Województwo Pomorskie oraz WKD – z dodatkowymi elementami infrastruktury kolejowej) i 1 infrastrukturalny (Miasto Legionowo) – zakończyła Dyrektor Ewa Wnukowska.

Zakończenie wszystkich działań związanych z rozliczeniem projektu WKD przewidziano do dnia 31.05.2017, natomiast w wymiarze rzeczowym, obejmującym zadania o charakterze inwestycyjnym projekt został sfinalizowany z dniem 28.02.2017.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę komunikacji w sześciu gminach i dwóch dzielnicach Warszawy południowo-zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy spójność gospodarczą i społeczną tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

W kolejnej części konferencji Kierownik Projektu WKD, Krzysztof Kulesza przedstawił i omówił prezentację na temat projektu zrealizowanego przez Warszawską Kolej Dojazdową, która objęła następujące zagadnienia:

 • Lokalizacja projektu
 • Cele projektu i uzasadnienie realizacji
 • Kluczowe daty i liczby w projekcie
 • Budżet projektu
 • Inwestycje zrealizowane w ramach projektu
 • Efekty realizacji projektu
 • Założenia po realizacji projektu
 • Wyzwania i sukcesy w czasie realizacji projektu

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom Warszawska Kolej Dojazdowa będzie w stanie spełnić oczekiwania podróżnych oraz zapewnić:

 • Podróż nowoczesnymi, funkcjonalnymi i bezpiecznymi pojazdami
 • Szybką, precyzyjną informację o odjazdach pociągów i rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii
 • Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
 • Bezpieczeństwo na peronach stacji i przystanków osobowych oraz w ich najbliższym otoczeniu
 • Skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie częstotliwości kursowania zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z projektem zrealizowanym przez Warszawską Kolej Dojazdową:

19.01.2009

Otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)

20.03.2009

Złożenie w Instytucji Pośredniczącej Zarysu Projektu przez WKD

21.11.2011

Zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO)

26.06.2012

Podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie – obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.

26.08.2014

Podpisanie umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

24.03.2015

Podpisanie aneksu do Umowy w sprawie Realizacji Projektu włączającego nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

22.08.2016

Zakończenie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

28.02.2017

Zakończenie rzeczowego zakresu realizacji Projektu

31.05.2017

Zakończenie realizacji Projektu

Drugą z prezentacji tematycznych przedstawił Krzysztof Łukomski, Dyrektor Centrum Automatyki i Elektroniki w Zakładach Automatyki „KOMBUD” S.A. Prezentacja pt. „Więcej kolei. Modernizacja szansą na rózwój transportu” objęła kluczowe zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, w tym w szczególności na przykładzie przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach projektu WKD współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Po zaprezentowaniu filmu promocyjnego dotyczącego realizacji projektu WKD, w ramach ostatniej części konferencji odbył się panel dyskusyjny pn. „Rozwój transportu publicznego – doświadczenia i dobre praktyki”. W panelu udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, reprezentanci wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz projektu oraz strona instytucji realizującej.

Najważniejsze zagadnienia poruszone w ramach panelu dyskusyjnego obejmowały:

 • Kierunki, w których zmierza transport publiczny w Polsce z uwzględnieniem priorytetu nadanego dla kolei przez Unię Europejską
 • Innowacyjność w projektach transportowych realizowanych w Polsce
 • Pociągi dla ruchu aglomeracyjnego oraz innowacje w nich zastosowane
 • Uwarunkowania związane z eksploatacją i utrzymaniem taboru kolejowego, w tym zarządzanie projektem po jego wdrożeniu
 • Bezpieczeństwo prowadzenia ruchu w transporcie kolejowym, w tym w szczególności w ruchu aglomeracyjnym oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań

Podsumowując konferencję zamykającą wdrażanie projektu nr KIK/22 należy podkreślić, że realizacja inwestycji wpłynie na poprawę komunikacji w sześciu gminach i dwóch dzielnicach Warszawy południowo-zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy spójność gospodarczą i społeczną tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

O PROGRAMIE:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20.12.2007 Szwajcaria zobowiązała się w niej przekazać ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej. W 2010 roku do Funduszu przystąpiły także Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja.

Z tej kwoty Polska otrzymała niemal połowę, czyli ok. 489 mln CHF (czyli ok. 310 mln euro).

Celem szwajcarskiej pomocy jest stymulowanie rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach Europy oraz przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej UE, a także różnic na obszarze Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uprawnione podmioty, czyli m.in. organizacje pozarządowe, uczelnie, przedsiębiorcy, czy administracja publiczna otrzymały bezzwrotne dotacje na realizację konkretnych projektów. Wsparcie rozdysponowane jest w obszarach dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Realizacja wszystkich projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się do 14.06.2017.

Z FUNDUSZY SZWAJCARSKICH SFINANSOWANO 58 DUŻYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW ORAZ UDZIELONO WSPARCIA DLA OK. 1300 MNIEJSZYCH PROJEKTÓW.

Do pobrania:

Informacja prasowa (PDF)

Agenda konferencji (PDF)

Galeria konferencji zamykającej (podsumowującej) realizację projektu KIK/22:

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl